Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť I&B Tandem s.r.o., Novozámocká 16/97, 94905 Nitra, IČO 46 772 456, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra I, OS Nitra odd. Sro VI. č.: 32221/N (ďalej len „I&B Tandem s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť I&B Tandem s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Ivana Danča, e-mailová adresa info@kdgarden.sk, telefónne číslo 0948 840 608 na s
pracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 • nákup tovaru prostredníctvom e-shopu
 • dodanie tovaru
 • vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o. spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti I&B Tandem s.r.o.), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i).

 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o. je i v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti I&B Tandem s.r.o..
 
2. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť ASData Group s.r.o. so sídlom Štúrova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 47504871,sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť MANAGINO s. r. o. Damborského 1468/10 949 01 Nitra, IČO 52728129, sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť APwords s. r. o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 51874237,  sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti I&B Tandem s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 3. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o.  spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Nezáväzná objednávka tovaru: 
Spoločnosť I&B Tandem s.r.o.  spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť ASData Group s.r.o. so sídlom Štúrova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 47504871,sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť MANAGINO s. r. o. Damborského 1468/10 949 01 Nitra, IČO 52728129, sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť APwords s. r. o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 51874237,  sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 4. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť ASData Group s.r.o. so sídlom Štúrova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 47504871,sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť MANAGINO s. r. o. Damborského 1468/10 949 01 Nitra, IČO 52728129, sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť APwords s. r. o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 51874237,  sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 5 .Registrácia a prevádzka e-shopu

 • Spoločnosť  I&B Tandem s.r.o.  spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.   je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť ASData Group s.r.o. so sídlom Štúrova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 47504871,sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť MANAGINO s. r. o. Damborského 1468/10 949 01 Nitra, IČO 52728129, sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby
 • spoločnosť APwords s. r. o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 51874237,  sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a marketingové služby

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
a/   Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o.  spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

b/    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o.  spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 6. Uplatňovanie nárokov spoločnosti I&B Tandem s.r.o.

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti I&B Tandem s.r.o.  nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou I&B Tandem s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti I&B Tandem s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti I&B Tandem s.r.o.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.  je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti I&B Tandem s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti I&B Tandem s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti I&B Tandem s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy
 • orgány verejnej správy
 • právni zástupcovia
 • daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti I&B Tandem s.r.o.  uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 7. Plnenie zákonných povinností spoločnosti I&B Tandem s.r.o.

Spoločnosť I&B Tandem s.r.o spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti I&B Tandem s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou I&B Tandem s.r.o je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou I&B Tandem s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy
 • orgány verejnej správy
 • právni zástupcovia
 • daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov,  na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti I&B Tandem s.r.o:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle

9. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


Predajňa

Adresa predajne:

KD GARDEN
Novozámocká 16/97,
949 05 Nitra - Krškany

Otváracie hodiny predajne:

Pondelok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
Utorok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
Streda 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
Piatok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa
a štátne sviatky
zatvorené